Litirdi Albannach 1982

Scottish Liturgy 1982 PREPARATION Litirdi Albannach 1982 DEASACHADH   1 WelcomeGrace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. 1 Fàilte Gràs agus sìth dhuibh o Dhia ar n-athair agus ar Tighearna Iosa Crìosd. Amen. 2 Peace or at 16 We meet in Christ’s name. Let us share his peace. […]